Εταιρία Τροχοφόρου Τουρισμού Έλλάδα

Αττική

Η εταιρία αναζητά επενδυτές μεριδιούχους για την αγορά πέντε οχημάτων ειδικής μίσθωσης εννέα θέσεων έκαστο. Τα οχήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά τουριστών και επαγγελματιών σε τουριστικούς προορισμούς και μεγάλες πόλεις. Υπάρχει ήδη συνεργασία με ταξιδιωτικά γραφεία εντός και εκτός Ελλάδος. Οι επενδυτές θα έχουν απόδοση 15% ανά έτος (€3000 ανά €20,000 επένδυση). Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται σαν μέρισμα στο τέλος κάθε έτους. Το κεφάλαιο θα επιστρέφεται στο τέλος των τριών ετών και θα υπάρχει δυνατότητα επανεπένδυσης.Έτος ίδρυσης:

Ποσό ελάχιστης επένδυσης: 20000

Συνολικό ποσό επένδυσης: 200000


Εταιρία Τροχοφόρου Τουρισμού Έλλάδα