Σημαντικοί παράγοντες για την τιμή πώλησης της εταιρίας σας

Γιώργος Χαραλαμπίδης BSc/ ACA

 

Οι  παρακάτω είναι ορισμένοι σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την τιμή πώλησης της εταιρίας σας: 

 

·         Οικονομικά αποτελέσματα των τριών τελευταίων ετών

 

Οι περισσότεροι αγοραστές θα σας ζητήσουν τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης σας για τα τελευταία τρία έτη.  Με βάση τα αποτελέσματα αυτά θα υπολογίσουν την πραγματική κερδοφορία της επιχείρησης σας και πιθανόν να προσπαθήσουν να προβλέψουν τα μελλοντικά αποτελέσματα της επιχείρησης όταν θα διοικούν την επιχείρηση οι ίδιοι.  Σημαντικό σημείο πέραν από την κερδοφορία της επιχείρησης είναι η ανάπτυξη των πωλήσεων τα τελευταία τρία χρόνια και οι μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης.

 

·         Αριθμός υποψήφιων αγοραστών

 

Όσο αυξάνεται ο αριθμός των υποψήφιων αγοραστών τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες να πωληθεί η επιχείρηση στην τιμή την οποία ζητάτε.  Αντίθετα, η ύπαρξη ενός και μόνου αγοραστή του δίνει μεγάλη διαπραγματευτική ισχύ και την ευκαιρία να μειώσει το τίμημα εξαγοράς.

 

·         Αξιοπιστία οικονομικών στοιχείων

 

Η αποτίμηση μιας εταιρίας στηρίζεται κατά κύριο λόγο στα οικονομικά της αποτελέσματα.  Όταν τα οικονομικά στοιχεία είναι αξιόπιστα και σωστά τότε αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες ο υποψήφιος αγοραστής να υποβάλει κάποια προσφορά.  Αντίθετα, όταν τίθεται θέμα αξιοπιστίας των οικονομικών στοιχείων τότε οι πιθανότητες υποβολής προσφοράς ελαχιστοποιούνται και το προσφερόμενο τίμημα μειώνεται σημαντικά. Αυτός είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας ο οποίος επηρεάζει την προσφορά και τους όρους προσφοράς του υποψήφιου αγοραστή.

Ένα πολύ σημαντικό ερώτημα το οποίο κάνουν οι πελάτες μας είναι πως υπολογίζονται στην αποτίμηση μιας εταιρίας τα μη δηλωθέντα έσοδα.  Η απάντηση είναι πως αν δεν μπορείτε να αποδείξετε τα έσοδα αυτά, ο υποψήφιος αγοραστής πιθανόν να μην τα συμπεριλάβει στους υπολογισμούς του.  Ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό είναι όταν αποφασίσουμε να πωλήσουμε την επιχείρηση μας να αρχίσουμε να δηλώνουμε όλα τα έσοδα μας.

 

·         Μοναδικά στοιχεία μιας επιχείρησης (Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα)

 

Τα χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης τα οποία την κάνουν μοναδική είναι πολύ σημαντικά για την μελλοντική πορεία της επιχείρησης.  Παραδείγματα τέτοιων χαρακτηριστικών είναι αποκλειστικά προϊόντα, η αποκλειστική εκμετάλλευση μιας περιοχής, η τεχνογνωσία κτλ