Συχνές ερωτήσεις αγοραστών και πωλητών επιχειρήσεων

Πόσο χρόνο χρειάζομαι για να πωλήσω της επιχείρηση μου;

Μέχρι το 2008 ο μέσος χρόνο πώλησης μιάς επιχείρησης κυμαινόταν μεταξύ έξι και εννιά μηνών. Τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης, ο μέσος χρόνος πώλησης είναι γύρω στο ένα έτος.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Είναι σημαντική η χρηματοδότηση του αγοραστή από τον πωλητή;

Διεθνείς έρευνες έδειξαν ότι ο πωλητής ο οποίος ζητά άμεση εξόφληση επιτυγχάνει 70% του ζητούμενου τιμήματος ενώ ο πωλητής ο οποίος χρηματοδοτεί μερικώς τον αγοραστή επιτυγχάνει 86% του ζητούμενου τιμήματος.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ποιός ο ρόλος του εταιρικού μεσολαβητή (business broker);

Ο ρόλος του εταιρικού μεσολαβητή είναι:

- Να βοηθήσει τον πελάτη του να εντοπίσει τον κατάλληλο αγοραστή ή πωλητή

- Να βοηθήσει τον πελάτη του κατά την διάρκεια της διαπραγμάτευσης για να επιτύχει την καλύτερη δυνατή συμφωνία

- Να βοηθήσει στην αποτίμηση της επιχείρησης και την προετοιμασία επιχειρηματικού σχεδίου

- Να βοηθήσει στην σωστή δόμηση της πώλησης έτσι ώστε να γίνει αποδεκτή από τον αγοραστή και τον πωλητή

- Να μεσολαβήσει για τη επίλυση διαφορών μεταξύ των δύο μερών

Ο ρόλος του εταιρικού μεσολαβητή ΔΕΝ είναι να υποστηρίξει παράλογες αποτιμήσεις ή απαιτήσεις

----------------------------------------------------------------------------------------------

Πως αμείβεται ο εταιρικός μεσολαβητής (business broker);

Ο εταιρικός μεσολαβητής συνήθως αμείβεται με ένα συνδυασμό πάγιας αμοιβής κατά την διαδικασία πώλησης/ αγοράς και αμοιβής επιτυχίας (συνήθως σαν ποσοστό επί του τιμήματος) με την ολοκλήρωση του έργου.

Συμμετοχή στην αποτίμηση της εταιρίας και την προετοιμασία επιχειρηματικού σχεδίου αμείβεται ξεχωριστά από τα πιό πάνω.

-----------------------------------------------------------------------------------------------